Objavljeno 25. септембра

Нишки културни центар

ГО Црвени крст Ниш

 

 

РАСПИСУЈУ  КЊИЖЕВНИ КОНКУРС

„ПЕСНИЧКИ МИЉКОВАЦ“

 

За Фестивал поезије младих који се, у част нишког песника Љубе Станојевића, одржава у његовом родном месту, Миљковцу код Ниша, по једанаести пут.

Тема је слободна. Право учешћа на конкурсу имају учесници седмог и осмог разреда основне школе, средњошколци и студенти до 25 годинa старости.

Шаље се три до пет песама, потписаних пуним именом и презименом, са адресом и контакт телефоном, у једном примерку на адресу:

НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

(За „Песнички Миљковац“)

18000 НИШ

Станоја Бунушевца б.б.

Или на мејл адресу: nikmaja84@gmail.com

 

Рок за слање песама је 30.09.2017. године.

Можете преузети на линку: Književni konkurs Pesnički Miljkovac

 

 

 

 

 

 

 

Objavljeno 26. aprila

УСТАНОВА НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

Број: 471

Ниш, 18.04.2017. године

 

На основу члана 35. и 36. Закона о култури (Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016),  члана  23 и 38. став 1. тачка 9.  Статута Установе Нишки културни центар и Одлуке Управног одбора број: 464 од 12.04.2017. године

 

УПРАВНИ ОДБОР УСТАНОВЕ НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

РАСПИСУЈЕ

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ДИРЕКТОРА

УСТАНОВЕ НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

 

За кандидата за директора утврђују се следећи услови:

 • висока стручна спрема (одговарајуће високо образовање на студијама другог степена – мастер академске студије; специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије или високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, од најмање 240 ESPB);
 • да има најмање пет година радног искуства у струци;
 • да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање дужности директора;
 • знање једног светског језика;
 • држављанство Републике Србије;
 • општа здравствена способност:

II Конкурсна документација за избор кандидата за директора треба да садржи следеће доказе:

 • предлог програма рада и развоја Установе за период од четири године;
 • диплому или уверење о стеченој стручној спреми;
 • радну књижицу, односно други доказ о радном искуству (уговори, потврде и др.), из којих се може утврдити на којим пословима и с којом стручном спремом је стечено радно искуство;
 • биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима;
 • уверење, не старије од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности;
 • уверење да кандидат није правноснажно осуђиван;
 • уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
 • извод из матичне књиге рођених;
 • фотокопију личне карте;
 • доказ о знању светског језика (диплома факултета, потврда о положеном испиту на студијама или уверење – потврда референтне акредитоване установе);

 

Неведени докази прилажу се у оригиналу или копији овереној код надлежног органа.

Директор се именује на период од четири године.

 

III Јавни конкурс објавити на сајту Националне службе за запошљавање и у

најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији

Републике, као на сајту Установе Нишки културни центар.

 

IV Сва заинтересована лица су дужна да се јаве на јавни конкурс и доставе

потребну конкурсну документацију у року од 15 (петнаест) дана од дана

објављивања јавног конкурса.

 

НАПОМЕНА: Потребну конкурсну документацију доставити на адресу: Установа Нишки културни центар, ул. Станоја Бунушевца бб – Ниш, са назнаком: Конкурс за директора – за Управни одбор или лично од 9 до 14 сати Служби општих послова.

Телефон: 018/595-740; 595-741; 595-744;

 

                                                                                            Председник Управног одбора

                                                                                                    Маја Димитријевић

ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРС